Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 64 Next Page
Page Background www.kwikstairs.co.uk

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚŽĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ ǁĂLJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

This revolutionary stair kit is the easy way to make domestic stairs.

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚŽĚĂLJ͕ ƐŽƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀ ůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ LJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚŽĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ ǁĂLJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚ ĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ ǁĂLJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

00001

Kwikstairs Ltd

Accredited Domestic Stair

Domestic stair. To achieve this level of accreditation, a company

must comply with the BWF Code of Conduct, and formally declare

that their stairs comply with the relevant standards for manufacture by

test, or other evidence that they comply with the Building Regulations.

The declaration and the FPC System will be assessed by the BWF’s

Technical Manager, as the Scheme’s auditor.

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚŽĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ ǁĂLJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

This revolutionary stair kit is the easy way to make domestic stairs.

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚŽĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀ ůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ LJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚŽĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ ǁĂLJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwiksta s.co.uk

-YKM5VCKTU

What is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

ŇĂƚ ƉĂĐŬĞĚ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůů ƚ ĚĂLJ͕ ƐŽ ƐŝŵƉůĞ ŝƚƐ ĞĂƐLJ͊

dŚŝƐ ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌLJ ƐƚĂŝƌ Ŭŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƐLJ ǁĂLJ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚĂŝƌƐ͘

TODAY!

www.kwikstairs.co.uk

- KM5VCKTU

hat is

?

FROMTHIS

THEN THIS

TO THIS

2

00001

Kwikstairs Ltd

Accredited Domestic Stair

Domestic stair. To achieve this level of accreditation, a company

must comply with the BWF Code of Conduct, and formally declare

that their stairs comply with the relevant standards for manufacture by

test, or other evidence that they comply with the Building Regulations.

The declaration and the FPC System will be assessed by the BWF’s

Technical

Manager, as the Scheme’s auditor.

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϵϬϬсϯϭϰϳ

ϴϱϬсϯϬϵϳ

ϴϬϬсϯϬϰϳ

ϳϱϬсϮϵϵϳ

ϳϬϬсϮϵϰϳ

ϲϱϬсϮϴϵϳ

B

ϵϬϬсϮϵϬϮ

ϴϱϬсϮϴϱϮ

ϴϬϬсϮϴϬϮ

ϳϱϬсϮϳϱϮ

ϳϬϬсϮϳϬϮ

ϲϱϬсϮϲϱϮ

A

A

ϵϬϬ ϵϯϮ ϴϱϬ ϴϴϮ ϴϬϬ ϴϯϮ ϳϱϬ ϳϴϮ ϳϬϬ ϳϯϮ ϲϱϬ ϲϴϮ

ϵϬϬ

ϭϭϳϳ

ϴϱϬ

ϭϭϮϳ

ϴϬϬ

ϭϬϳϳ

ϳϱϬ

ϭϬϮϳ

ϳϬϬ

ϵϳϳ

R/H SINGLEWINDER/QUARTER TURN STAIRCASE MEASUREM

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:32 Page 13

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϬϬ с Ϯϭϲϳ

ϱϬ с Ϯϭϭϳ

ϬϬ с ϮϬϲϳ

ϱϬ с ϮϬϭϳ

ϬϬ с ϭϵϲϳ

ϱϬ с ϭϵϭϳ

B

ϬϬ с ϭϲϳϳ

ϱϬ с ϭϲϮϳ

ϬϬ с ϭϱϳϳ

B

ϵϬϬ с ϭϵϮϮ

ϴϱϬ с ϭϴϳϮ

ϴϬϬ с ϭϴϮϮ

ϳϱϬ с ϭϳϳϮ

ϳϬϬ с ϭϳϮϮ

ϲϱϬ с ϭϲϳϮ

B

ϵϬϬ с ϭϰϯϮ

ϴϱϬ с ϭϯϴϮ ϴϬϬ с ϭϯϯϮ

A

A

ϵϬϬ

ϭϵϭϮ

ϴϱϬ

ϭϴϲϮ

ϴϬϬ

ϭϴϭϮ

ϳϱϬ

ϭϳϲϮ

ϳϬϬ

ϭϳϭϮ

ϲϱϬ

ϭϲϲϮ

ϵϬϬ

Ϯϭϱϳ

ϴϱϬ

ϮϭϬϳ

ϴϬϬ

ϮϬϱϳ

ϳϱϬ

ϮϬϬϳ

ϳϬϬ

ϭϵϱϳ

ϲϱϬ

ϭϵϬϳ

SINGLEWINDER/QUARTER TURN STAIRCASE MEASUREMENTS

_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:32 Page 14

BASED ON A 13 TREAD STAIRC

B

ϵϬϬ с Ϯϭϲϳ

ϴϱϬ с Ϯϭϭϳ

ϴϬϬ с ϮϬϲϳ

ϳϱϬ с ϮϬϭϳ

ϳϬϬ с ϭϵϲϳ

ϲϱϬ с ϭϵϭϳ

B

ϵϬϬ с ϭϲϳϳ

ϴϱϬ с ϭϲϮϳ

ϴϬϬ с ϭϱϳϳ

ϳϱϬ с ϭϱϮϳ

A

A

ϵϬϬ

ϭϵϭϮ

ϴϱϬ

ϭϴϲϮ

ϴϬϬ

ϭϴϭϮ

ϳϱϬ

ϭϳϲϮ

ϳϬϬ

ϭϳϭϮ

ϲϱϬ

ϭϲϲϮ

ϵϬϬ

Ϯϭϱϳ

ϴ

Ϯϭ

L/H SINGLEWINDER/QUARTER TURN STAIRCASE

LEFT HAN

D SINGLEWINDER STAIRCASE

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:32 Page 18

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϵϬϬ с ϭϭϴϳ

ϴϱϬ сϭϭϯϳ

ϴϬϬ с ϭϬϴϳ

ϳϱϬ с ϭϬϯϳ

ϳϬϬ с ϵϴϳ

ϲϱϬ с ϵϯϳ

B

ϵϬϬ с ϵϰϮ

ϴϱϬ с ϴϵϮ

ϴϬϬ с ϴϰϮ

ϳϱϬ с ϳϵϮ

ϳϬϬ с ϳϰϮ

ϲϱϬ с ϲϵϮ

A

A

TO ADD OR MINUS A TREAD ALTER THE APPROPRIATE MEASUREMENT BY 245MM

ϭ͘

,KK^ d, ^dz> K& ^d /Z ^ d, d zKh t Ed

Ϯ͘ D ^hZ d, ^W s /> > dK zKh

ϯ͘

/

KE d, t/ d, K& zKhZ ^d /Z^

;ϵϬϬŵŵͬϴϱϬŵŵͬϴϬϬŵŵͬϳϱϬŵŵͬϳϬϬŵŵͬϲϱϬŵŵͿ

ϰ͘ &/E d, KZZ ^WKE /E' t/ d, D ^hZ D Ed KE d, ^d /Z 'Z W,/ ^ ϱ͘ d,/^ t/>> EKt '/s zKh d, > E'd, D ^hZ D Ed^ &KZ zKhZ ^d /Z ^

ϵϬϬ

ϮϴϵϮ

ϴϱϬ

ϮϴϰϮ

ϴϬϬ

ϮϳϵϮ

ϳϱϬ

ϮϳϰϮ

ϳϬϬ

ϮϲϵϮ

ϲϱϬ

ϮϲϰϮ

ϵϬϬ

ϯϭϯϳ

ϴϱϬ

ϯϬϴϳ

ϴϬϬ

ϯϬϯϳ

ϳϱϬ

Ϯϵϴϳ

ϳϬϬ

Ϯϵϯϳ

ϲϱϬ

Ϯϴϴϳ

LEFT HAND SINGLEWINDER STAIRCASE

L/H SINGLEWINDER/QUARTER TURN STAIRCASE MEASUREMENTS

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:32 Page 19

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϵϬϬсϯϯϯϰ

ϴϱϬсϯ ϯϰ

ϴϬϬсϯϭϯϰ

ϳϱϬсϯϬϯϰ

ϳϬϬсϮϵϯϰ

ϲϱϬсϮϴϯϰ

B

ϵϬϬсϯϬϴϵ

ϴϱϬсϮϵϴϵ

ϴϬϬсϮϴϴϵ

ϳϱϬсϮϳϴϵ

ϳϬϬсϮϲϴϵ

ϲϱϬсϮϱϴϵ

ϵϬϬ

ϵϰϮ

ϴϱϬ

ϴϵϮ

ϴϬϬ

ϴϰϮ

ϳϱϬ

ϳϵϮ

ϳϬϬ

ϳϰϮ

ϲϱϬ

ϲϵϮ

C

ϵϬϬ ϵϯϮ ϴϱϬ ϴϴϮ ϴϬϬ ϴϯϮ ϳϱϬ ϳϴϮ ϳϬϬ ϳϯϮ ϲϱϬ ϲϴϮ A

ϵϬϬ

ϵϰϮ

ϴϱϬ

ϴϵϮ

ϴϬϬ

ϴϰϮ

ϳϱϬ

ϳϵϮ

ϳϬϬ

ϳϰϮ

ϲϱϬ

ϲϵϮ

C

ϵϬϬ ϭϭϳϳ ϴϱϬ ϭϭϮϳ ϴϬϬ ϭϬϳϳ ϳϱϬ ϭϬϮϳ ϳϬϬ ϵϳϳ ϲϱϬ ϵϮϳ A

RIGHT HAND DOUBLE

R/H DOUBLEWINDER/HALF TURN STAIRCASE MEASUREMENTS

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:32 Page 21

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϵϬϬсϭϴϲϰ

ϴϱϬсϭϳϲϰ

ϴϬϬсϭϲϲϰ

ϳϱϬсϭϱϲϰ

ϳϬϬсϭϰϲϰ

ϲϱϬсϭϯϲϰ

B

ϵϬϬсϭϴϲϰ

ϴϱϬсϭϳϲϰ

ϴϬϬсϭϲϲϰ

ϳϱϬсϭϱϲϰ

B

ϵϬϬсϭϴϲϰ

ϴϱϬсϭϳϲϰ

ϴϬϬсϭϲϲϰ

ϳϱϬсϭϱϲϰ

ϳϬϬсϭϰϲϰ

ϱϬсϭϯϲϰ

B

ϵϬϬсϭϴϲϰ

ϴϱϬсϭϳϲϰ

ϴϬϬсϭϲϲϰ ϳϱϬсϭϱϲϰ

ϵϬϬ

ϭϭϴϳ

ϴϱϬ

ϭϭϯϳ

ϴϬϬ

ϭϬϴϳ

ϳϱϬ

ϭϬϯϳ

ϳϬϬ

ϵϴϳ

ϲϱϬ

ϵϯϳ

C

ϵϬϬ

Ϯϭϱϳ

ϴϱϬ

ϮϭϬϳ

ϴϬϬ

ϮϬϱϳ

ϳϱϬ

ϮϬϬϳ

ϳϬϬ

ϭϵϱϳ

ϲϱϬ

ϭϵ ϳ

A

ϵϬϬ

ϵϰϮ

ϴϱϬ

ϴϵϮ

ϴϬϬ

ϴϰϮ

ϳϱϬ

ϳϵϮ

ϳϬϬ

ϳϰϮ

ϲϱϬ

ϲϵϮ

C

ϵϬϬ

Ϯϭϲϳ

ϴϱϬ

Ϯϭϭϳ

ϴϬϬ

ϮϬϲϳ

ϳϱϬ

ϮϬϭϳ

ϳϬϬ

ϭϵϲϳ

ϲϱϬ

ϭϵϭϳ

C

ϵϬϬ

ϭϭϳ

ϴϱϬ

ϭϭϮ

ϴϬϬ

ϭϬϳϳ

ϳϱϬ

ϭ Ϯϳ

ϳϬϬ

ϵϳϳ

ϲϱϬ

ϵϮϳ

A

ϵϬϬ

ϮϰϭϮ

ϴϱϬ

ϮϯϲϮ

ϴϬϬ

ϮϯϭϮ

ϳϱϬ

ϮϮϲϮ

ϳϬϬ

ϮϮϭϮ

ϲϱϬ

ϮϭϲϮ

C

RIGHT HAND DOUBLEWINDER STAIRCASE

R/H DOUBLEWINDER/HALF TU N STAIRC E M ASUREMENTS

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:33 Page 27

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϵϬϬсϮϯϱϰ

ϴϱϬсϮϮϱϰ

ϴϬϬсϮϭϱϰ

ϳϱϬсϮϬϱϰ

ϳϬϬсϭϵϱϰ

ϲϱϬсϭϴϱϰ

B

ϵϬϬсϮϯϱϰ

ϴϱϬсϮϮϱϰ

ϴϬϬсϮϭϱϰ

ϳϱϬсϮϬϱϰ

сϭϵϱϰ

ϲϱϬсϭϴϱϰ

B

ϵϬϬсϮϯϱϰ

ϴϱϬсϮϮϱϰ

ϴϬϬсϮϭϱϰ

ϳϱϬсϮϬϱϰ

ϳϬϬсϭϵϱϰ

ϲϱϬсϭϴϱϰ

B

ϵϬϬсϮϭϬϵ

ϴϱϬсϮϬϬϵ

ϴϬϬсϭϵϬϵ

ϳϱϬсϭϴϬϵ

ϳϬϬсϭϳϬϵ

ϲϱϬсϭϲϬϵ

TO ADD OR MINUS A TREAD ALTER THE APPROPRIATE MEASUREMENT BY 245MM

ϵϬϬ

ϭϭϴϳ

ϴϱϬ

ϭϭϯϳ

ϴϬϬ

ϭϬϴϳ

ϳϱϬ

ϭϬϯϳ

ϳϬϬ

ϵϴϳ

ϲϱϬ

ϵϯϳ

C

ϵϬϬ

ϭϲϲϳ

ϴϱϬ

ϭϲϭϳ

ϴϬϬ

ϭϱϲϳ

ϳϱϬ

ϭϱϭϳ

ϳϬϬ

ϭϰϲϳ

ϲϱϬ

ϭϰϭϳ

A

ϵϬϬ

ϭϵϮϮ

ϴϱϬ

ϭϴϳϮ

ϴϬϬ

ϭϴϮϮ

ϳϱϬ

ϭϳϳϮ

ϳϬϬ

ϭϳϮϮ

ϲϱϬ

ϭϲϳϮ

C

ϵϬϬ

ϵϯϮ

ϴϱϬ

ϴϴϮ

ϴϬϬ

ϴϯϮ

ϳϱϬ

ϳϴϮ

ϳϬϬ

ϳϯϮ

ϲϱϬ

ϲϴϮ

A

ϵϬϬ

ϵϰϮ

ϴϱϬ

ϴϵϮ

ϴϬϬ

ϴϰϮ

ϳϱϬ

ϳϵϮ

ϳϬϬ

ϳϰϮ

ϲϱϬ

ϲϵϮ

C

ϵϬϬ

ϭϵϭϮ

ϴϱϬ

ϭϴϲϮ

ϴϬϬ

ϭϴϭϮ

ϳϱϬ

ϭϳϲϮ

ϳϬϬ

ϭϳϭϮ

ϲϱϬ

ϭϲϲϮ

A

ϵϬϬ

ϭϰϯϮ

ϴϱϬ

ϭϯϴϮ

ϴϬϬ

ϭϯϯϮ

ϳϱϬ

ϭϮϴϮ

ϳϬϬ

ϭϮϯϮ

ϲϱϬ

ϭϭϴϮ

C

ϵϬϬ

ϭϲϲϳ

ϴϱϬ

ϭϲϭϳ

ϴϬϬ

ϭϱϲϳ

ϳϱϬ

ϭϱϭϳ

ϳϬϬ

ϭϰϲϳ

ϲϱϬ

ϭϰϭϳ

A

32

L/H DOUBLEWINDER/HALF TURN STAIRCASE MEASUREMENTS

LEFT HAND DOUBLEWINDER STAIRCASE

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:33 Page 32

ϵϬϬ Ϯϯϱϰ ϴϱϬ ϮϮϱϰ ϴϬϬ Ϯϭϱϰ ϳ

ϱϬ

ϮϬ

ϱϰ

ϳϬϬ

ϭϵϱϰ

ϲϱϬ

ϭϴϱϰ

B

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

C

ϵϬϬсϭϲϳϳ

ϴϱϬсϭϲϮϳ

ϴϬϬсϭϱϳϳ

ϳϱϬсϭϱϮϳ

ϳϬϬсϭϰϳϳ

ϲϱϬсϭϰϮϳ

C

ϵ сϭϰϯϮ

ϴϱϬсϭϯϴϮ

ϴϬϬсϭϯϯϮ

ϳϱϬсϭϮϴ

ϳϬϬсϭϮϯϮ

ϲϱϬсϭϭϴϮ

C

ϵϬϬсϵϰϮ

ϴϱϬсϴϵϮ

ϴϬϬсϴϰϮ

ϳϱϬсϳϵϮ

ϳϬϬсϳϰϮ

ϲϱϬсϲϵϮ

C

ϵϬ сϭϲϳϳ

ϴϱϬсϭϲϮϳ

ϴϬϬсϭϱϳϳ

ϳϱϬсϭϱϮϳ

ϳϬϬсϭϰϳϳ

ϲϱϬсϭϰϮϳ

ϵϬϬ

Ϯϱϵϵ

ϵϬϬ Ϯϯϱϰ

ϵϬϬ

Ϯϱϵϵ

ϴϱϬ

Ϯϰϵϵ

ϴϱϬ ϮϮϱϰ

ϴϱϬ

Ϯϰϵϵ

ϴϬϬ

Ϯϯϵϵ

ϴϬϬ Ϯϭϱϰ

ϴϬϬ

Ϯϯϵϵ

ϳϱϬ

ϮϮϵϵ

ϳϱϬ ϮϬϱϰ

ϳϱϬ

ϮϮϵϵ

ϳϬϬ

Ϯϭϵϵ

ϳϬϬ ϭϵϱϰ

ϳϬϬ

Ϯϭϵϵ

ϲϱϬ

ϮϬϵϵ

ϲϱϬ ϭϴϱϰ

ϲϱϬ

ϮϬϵϵ

B

B

B

A

ϵϬϬсϵϯϮ

ϴϱϬсϴϴϮ

ϴϬϬсϴϯϮ

ϳϱϬсϳϴϮ

ϳϬϬсϳϯϮ

ϲϱϬсϲϴϮ

A

ϵϬϬсϭϰϮϮ

ϴϱϬсϭϯϳϮ

ϴϬϬсϭϯϮϮ

ϳϱϬсϭϮϳϮ

ϳϬϬсϭϮϮϮ

ϲϱϬсϭϭϳϮ

A

ϵϬϬсϭϲϲϳ

ϴϱϬсϭϲϭϳ

ϴϬϬсϭϱϲϳ

ϳϱϬсϭϱϭϳ

ϳϬϬсϭϰϲϳ

ϲϱϬсϭϰϭϳ

A

ϵϬϬсϭϭϳϳ

ϴϱϬсϭϭϮϳ

ϴϬϬсϭϬϳϳ

ϳϱϬсϭϬϮϳ

ϳϬϬсϵϳϳ

ϲϱϬсϵϮϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

LEFT HAND/RIGHT HAND‘S’ SHAPEWINDER

‘S’WINDER (L/H - R/H) STAIRCASE MEASUREMENTS

kwikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:33 Page 47

BASED ON A 13 TREAD STAIRCASE

B

ϵϬϬсϭϭϴϳ

ϴϱϬсϭϭϯϳ

ϴϬϬсϭϬϴϳ

ϳϱϬсϭϬϯϳ

ϳϬϬсϵϴϳ

ϲϱϬсϵϯϳ

B

ϵϬϬсϵϰϮ

ϴϱϬсϴϵϮ

ϴϬϬсϴϰϮ

ϳϱϬсϳϵϮ

ϳϬϬсϳϰϮ

ϲϱϬсϲϵϮ

A

A

ϵϬϬ

ϮϴϵϮ

ϴϱϬ

ϮϴϰϮ

ϴϬϬ

ϮϳϵϮ

ϳϱ

Ϭ

Ϯϳ

ϰϮ ϳϬϬ ϮϲϵϮ ϲϱϬ ϮϲϰϮ ϵϬϬ ϯϭϯϳ ϴϱϬ ϯϬϴϳ ϴϬϬ ϯϬϯϳ ϳϱϬ Ϯϵϴϳ ϳϬϬ Ϯϵϯϳ ϲϱϬ Ϯϴϴϳ

RIGHT HAND SINGLE

R/H SINGLEWINDER/QUARTER TURN STAIRCASE MEASUREMENTS

wikstairs_62pp.qxd:Layout 2 27/11/13 16:32 age 15

B

ϵϬϬсϭϴϲϰ

ϴϱϬсϭϳϲϰ

ϴϬϬсϭϲϲϰ

ϳϱϬсϭϱϲϰ

ϳϬϬсϭϰϲϰ

ϲϱϬсϭϯϲϰ

TO ADD OR MIN

Ϯϭϱϳ ϮϭϬϳ

ϵϬϬ

ϵϰϮ

ϴϱϬ

ϴϵϮ

C

ϵϬϬ

ϮϰϬϮ

ϴϱϬ

ϮϯϱϮ

A

TO ADD OR MINUS A TREAD ALTER

BASED ON A 1

A

ϵϬϬ с ϭϰϮϮ

ϴϱϬ с ϭϯϳϮ

ϴϬϬ с ϭϯϮϮ

ϳϱϬ с ϭϮϳϮ

ϳϬϬ с ϭϮϮϮ

ϲϱϬ с ϭϭϳϮ

A

ϵϬϬ с ϭϭϳϳ

ϴϱϬ с ϭϭϮϳ

ϴϬϬ с ϭϬϳϳ

ϳϱϬ с ϭϬϮϳ

ϳϬϬ с ϵϳϳ

ϲϱϬ с ϵϮϳ

ϵϬϬ

ϮϭϬϵ

ϵϬϬ

ϮϭϬϵ

ϴϱϬ

ϮϬϬϵ

ϴϱϬ

ϮϬϬϵ

ϴϬϬ

ϭϵϬϵ

ϴϬϬ

ϭϵϬϵ

ϳϱϬ

ϭϴϬϵ

ϳϱϬ

ϭϴϬϵ

ϳϬϬ

ϭϳϬϵ

ϳϬϬ

ϭϳϬϵ

ϲϱϬ

ϭϲϬϵ

ϲϱϬ

ϭϲϬϵ

B

B

C

ϵϬϬ с ϭϲϳ

ϴϱϬ с ϭϲϮ

ϴϬϬ с ϭϱϳ

ϳϱϬ с ϭϱϮ

ϳϬϬ с ϭϰϳ

ϲϱϬ с ϭϰϮ

C

ϵϬϬ с ϭϵϮ

ϴϱϬ с ϭϴϳ

ϴϬϬ с ϭϴϮ

ϳϱϬ с ϭϳϳ

ϳϬϬ с ϭϳϮ

ϲϱϬ с ϭϲϳ

‘S’WINDER (R/H - L/H

THE EASY AY TO

MAKE AND FIT STAIRS

INSTANT FLAT PACKED STAIRS TO FIT ANYWHERE

IN STOCK

NOW